บทเรียนการเรียนรู้ตัวเรา

รายวิชา พลศึกษาและสุขศึกษา  

เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกาย

 organ systems in the body

ศึกษาความสำคัญและวิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการให้ทำงานเป็นปกติความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ความสำคัญและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคและเสนอแนวทางการป้องกันโรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม

         การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ สาเหตุของการติดสารเสพติดและชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด หลักการ รูปแบบ การจำแนกการเคลื่อนไหวร่างกายโดยอาศัยกลไกการทำงานประสานกันของระบบต่าง ๆ ในร่างกายส่งผลให้ร่างกายของคนเราเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านสมรรถภาพทางกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ ในการออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ การเล่นเกม การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม และรู้กฎ กติกามารยาท ในการเล่นประเภทนั้นๆ

       โดยใช้กระบวนการการสืบค้น การอภิปราย การปฏิบัติ เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจนำไปสู่การปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการดูแลตนเองและผู้อื่น ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน เล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบ ด้วยความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา มีวินัย คำนึงถึงความปลอดภัย รักความเป็นไทย การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข 

คำอธิบายรายวิชา

ระบบอวัยวะ

ระบบสืบพันธ์ุ

ระบบไหลเวียนโลหิต

แหล่งที่มา https://www.youtube.com/watch?v=_Jw46OgGJ1c

ห้องเรียน พลศึกษาและสุขศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


สวัสดีครับ ... 

เว็บไซต์นี้คือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชา พลศึกษาและสุขศึกษา

   เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกาย นักเรียนสามารถเข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์บนเว็บได้ตลอดเวลาส่วนไหนไม่เข้าใจ สามารถสอบถามได้ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนค่ะ


หรือพูดคุยกับครูอาร์ม ผ่านเว็บไซต์ 

 Facebook / Line ได้เลยครับ :) 


ครูมุ่งหวังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

ขอให้นักเรียนได้รับความรู้เต็มที่จากสื่อออนไลน์บนเว็บไซต์ของครู

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ ครูพร้อมจะให้คำชี้แนะและคอยให้กำลังใจอยู่เสมอ  

ด้วยความปรารถนาดีจาก... ครูอาร์ม

นายอัครพล สายหมอก (ครูอาร์ม)

ตำแหน่ง ครู

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์  

อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1